Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, lực lượng vũ trang là một trong những lực lượng nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy, việc lực lượng đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong sử dụng mạng xã hội là cơ sở quan trọng để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *