Thời gian qua, các phần tử xấu đã tạo tin giả, đăng tin xấu độc, sai sự thật, làm ảnh hưởng niềm tin của 1 bộ phận người dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *