Tại thành phố Johannesburg, 600 tình nguyện viên đã sắp xếp 32.040 lon thực phẩm thành bức tranh khảm lá cờ Nam Phi, trong khi nhóm tình nguyện ở thành phố Cape Town đã sắp xếp hơn 56.000 lon khác thành bức tranh khảm chân dung cố Tổng thống Nelson Mandela.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *