Nội các Nhật Bản vừa nhất trí về nội dung một dự luật sửa đổi nhằm thúc đẩy chính sách cắt giảm khí thải để bảo vệ môi trường. Dự luật nêu rõ quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *