15/5 là Ngày Quốc tế Gia đình và cũng là ngày đánh dấu kỷ niệm lần thứ 20 Năm Quốc tế Gia đình. Nhằm nâng cao nhận thức về gia đình, đồng thời tăng cường huy động sự đóng góp của các gia đình vào quá trình phát triển của xã hội trong bối cảnh thời hạn năm 2015 đặt ra cho việc hoàn thành 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đang đến gần, Liên hiệp quốc đã chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Gia đình năm nay là “Gia đình góp phần vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ; Năm quốc tế gia đình +20”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *