Cứ 8 trẻ em trên thế giới thì có 1 trẻ sống ở các vùng xung đột và có nguy cơ bị tuyển mộ tham chiến. Đây là nội dung trong báo cáo vừa được Tổ chức nhân đạo Save the Children công bố, trong đó nhấn mạnh cho trẻ em đi học là hết sức cần thiết để ngăn chặn tình trạng trẻ em bị tuyển mộ tham chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *