Voi châu Phi có thể phân biệt được các ngôn ngữ khác nhau của con người, khả năng này có thể giúp chúng tránh được nguy cơ bị tấn công và tồn tại an toàn trong môi trường tự nhiên. Đó là kết luận được đưa ra trong một công trình nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí của Học viện Khoa học quốc gia Mỹ số ra gần đây.