Mặc dù luật pháp của Việt Nam đã quy định rõ chỉ được tiếp nhận lao động nước ngoài với những vị trí mà lao động Việt Nam không đáp ứng được, tuy nhiên tại một số địa phương, đặc biệt là các thành phố du lịch vẫn xuất hiện lao động ngoại “chui”. Điều này cho thấy công tác quản lý lao động ngoại đang có vấn đề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *