Ảnh minh họa

 Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2015.

Cụ thể, kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương về kết quả đạt được và những ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan, địa phương gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác; những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương.

Đồng thời đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của Bộ, cơ quan, địa phương; tình hình thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 báo cáo cần đánh giá kết quả đạt được và ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015, báo cáo cần nêu nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2015 của Bộ, cơ quan, địa phương.

Đồng thời kiến nghị phương hướng khắc phục hạn chế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2015 để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015.

Báo cáo cũng cần đề xuất danh mục đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015. Danh mục đề án phải kèm theo tóm tắt kế hoạch chuẩn bị của từng đề án theo quy định của Quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó xác định rõ thời gian cụ thể đối với từng cấp trình.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương gửi Báo cáo đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/11/2014 để tổng hợp, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2014.

Nguồn: Phan Hiển ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *