Học viên được tập huấn về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo NQ của CP về Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 , định hướng năm 2030 ; Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *