Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”…

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *