Nhờ được tuyên truyền, quảng bá, hàng Việt đã chiếm tỷ trọng lớn từ 80 – 90% trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *