Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; triển khai xây dựng thị trường điện theo lộ trình; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững là những nhiệm vụ mục tiêu được đề ra trong hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, 5 năm 2016 – 2021, triển khai kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *