Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe con người. Bác coi đây là một nhân tố rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *