Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *