Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững đến năm 2020, hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long quan tâm việc khai thác thế mạnh kinh tế thủy sản trong đó tập trung tái cơ cấu về chất lượng sản phẩm, đối tượng và phương thức sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *