Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng phát huy tiềm năng – lợi thế, nâng cao chuỗi giá trị, gia tăng giá trị sản xuất, nhằm nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *