Hơn 1 năm qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thông qua việc cụ thể hóa bằng Đề án 04 “Sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở ban ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *