Đây là cuộc tổng điều tra quan trọng, thu thập thông tin để làm cơ sở xây dựng kế hoạch và định ra chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở vùng nông thôn trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *