Năm 2014, bên cạnh thực hiện riêng lẻ các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn đầu tư cho chương trình việc làm, dạy nghề, giảm nghèo cũng đã được tỉnh quan tâm phối hợp, lồng ghép nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *