Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra, trong nửa nhiệm kỳ qua cùng với việc huy động các nguồn vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Vĩnh Long còn phát huy hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *