Năm 2017, chương trình giảm nghèo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *