Những kết quả cụ thể từ việc ứng dụng này là: tỷ lệ sản xuất giống lúa xác nhận trên địa bàn tỉnh đạt 80%, trình độ sản xuất lúa giống của nông dân tăng cao; 20% giống cây có múi sạch bệnh, tỷ lệ nạc hóa đàn heo trên 90%, việc cung ứng giống cá tra là giống tiến bộ kỹ thuật đạt  41% …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *