Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt  Dự án “ Điều tra hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt đô thị và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Vĩnh Long”,  với tổng kinh phí thực hiện 1,5 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *