CT UBND  tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp, nhiệm vụ cụ thể. Chủ động, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KTXH trong điều kiện bình thường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *