Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả , không lãng phí – tiết kiệm, UBND tỉnh vừa chỉ đạo ngành chức năng và chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư theo đúng mục tiêu đã phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *