Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cuộc vận động ngày vì người nghèo đã được nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã vận động đăng ký đóng góp được 14,4 tỉ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *