Kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch này đã làm cho nước dâng cao gây ngập nhiều đường giao thông và nhà cửa, làm khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *