Thực hiện thông tri 24 của  Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Hướng dẫn tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc  các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8”; đến nay tỉnh Vĩnh Long có hơn 81% xã, phường, thị trấn tiến hành xong Đại hội mặt trận Tổ quốc  cấp cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *