Chuẩn tiếp cận pháp luật đã được đưa vào Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM từ năm 2017. Đây là tiêu chí rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, giúp cho người dân hiểu và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trà Ôn là 1 trong những huyện thực hiện tốt tiêu chí này và đây cũng là cơ sở để tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *