Trong những năm qua, kinh tế hợp tác ở Vĩnh Long không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 143 HTX hoạt động và 1.167 Tổ hợp tác sản xuất. Qua đánh giá xếp loại, hiện nay chỉ có hơn 50% HTX hoạt động có hiệu quả.  Hoạt động kinh tế hợp tác đã có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc liên kết trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, tạo nên sức mạnh của kinh tế hợp tác thông qua mô hình HTX là một trong những yêu cầu tất yếu trong phát triển kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *