Những năm gần đây, bên cạnh việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thị xã Bình Minh cũng thực hiện khá tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng đô thị Bình Minh đạt chuẩn đô thị loại 3 giai đoạn 2016-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *