CT UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; CT UBND các huyện, TX, TP yêu cầu triển khai thực hiện CT 17 của TT CP về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *