Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, đến nay, hoạt động này đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *