Sau 2 ngày làm việc, hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) của Đảng và các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *