Để bảo vệ nền độc lập non trẻ, nhân dân Nam bộ đã nhất tề đứng dậy xông ra mặt trận quyết chiến với quân xâm lược. Bài hát "Nam bộ kháng chiến" đã ra đời trong bối cảnh đó và  nhanh chóng lan tỏa, đi vào lòng người như một lời hịch kêu gọi toàn dân tham gia kháng chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *