Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 18 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu của trung ương phân công tham gia và 16 đại biểu của tỉnh được bầu từ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đại diện cho hơn 36.000 đảng viên tham dự Đại hội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *