NK 2020-2025, Đảng bộ huyện Vũng Liêm đề ra mục tiêu xây dựng TT  Vũng Liêm trở thành đô thị loại 4; đến năm 2025, toàn huyện có 19 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 10 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *