Thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *