Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn Vĩnh Long đã có nhiều khởi sắc. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân.Trong đó, vai trò của Hội phụ nữ các cấp đối với việc hoàn thành19  tiêu chí nông thôn mới là hết sức quan trọng.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *