Từ ngày 1/4/2019, cả nước sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *