Bằng nhiều biện pháp hiệu quả  xã Loan Mỹ đã thực hiện được nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ dân trí, làm động lực để địa phương  thực hiện tốt hơn các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *