Tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho dự thảo Văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, các đại biểu nguyên là lãnh đạo ngành giáo dục đã đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết để góp phần phát triển mạnh mẽ giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *