Dự án hướng đến mục tiêu tạo điều kiện phát triển sản xuất có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2015 tăng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo lên 1,5 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *