Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận qua 1 năm hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức đoàn đến kiểm tra tại 2 huyện Trà Ôn và Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *