Cùng với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trong thời gian qua các đô thị trên địa bàn tỉnh còn chú trọng triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sự chuyển biến đáng kể của các đô thị chính là nhờ vào công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể, trong đó có vai trò của tổ chức mặt trận các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *