Nông dân Vĩnh Long đang thu hoạch lúa hè thu sớm. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 5 đến nay, giá lúa liên tục giảm và sức tiêu thụ yếu, nhất là khoảng một, hai tuần nay, khi diện tích lúa hè thu được thu hoạch ngày một tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *