Trong phiên trù bị, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết thông qua chương trình chính thức; biểu quyết thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công tổ đại biểu thảo luận và hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu Đại hội. Đại hội còn nghe trình bày những nội dung chính Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *