Để có cơ sở thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo, từ tháng 10 năm 2019, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, với sự tham gia của gần 850 điều tra viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *