Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, đồng thời hướng đến mục tiêu vận động hội viên “Sản xuất sạch, tiêu dùng sạch”, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã triển khai phong trào xây dựng mô hình vườn rau gia đình đến các cấp Hội cơ sở bước đầu đã mang lại kết quả thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *